Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı 2023 Yılı Proje Başvuru Dönemi Başlamıştır!

YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)”, Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı, temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış, kalkınmaya yönelik projelere geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında bugüne kadar 140’tan fazla ülke ve bölgede çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye’de uygulanması ile ilgili anlaşma 11 Eylül 2000 tarihinde Japonya ve Türkiye arasında imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programı kapsamındaki mali destekler, projelerin aşağıdaki kriterlere göre incelenip detaylı olarak değerlendirilmelerinden sonra sağlanmaktadır.

PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
Başvurusu yapılacak projelerin 2023 yılında değerlendirmesi yapılıp, 2024 yılında ya da 2025 yılında uygulanacaktır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Not: 2023 yılında uygulanacak projelerin başvuru süreci, 2022 yılı Şubat ayında sona ermiştir.

Proje Gerçekleştirme ve Denetleme Süreci: 
Başvurusu yapılacak projelerin uygulama süreçleri; en erken Mart 2024 tarihinde başlayarak en geç Mart 2025 tarihinde tamamlanmalıdır. (Projenin seçilmesi durumunda yapılacak olan sözleşme tarihinden itibaren tamamlanma süresi 1 yıl olmalıdır.)Hibe desteği almaya hak kazanan projelerin faaliyetleri, Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenen süre boyunca devam ettirilmelidir. Projeler tamamlandıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde, belirli aralıklarla Japonya Büyükelçiliği tarafından proje faaliyetleri denetlenmektedir. Proje sahibi kuruluşlar, projenin değerlendirilme ve uygulama süreçleri ile tamamlandıktan sonraki denetleme süreçleri boyunca, Japonya Büyükelçiliği’nin talepleri doğrultusunda proje ve faaliyetlere ilişkin gerekli bilgileri vermek zorundadır.

Ayrıca başvuru sahibi kuruluşlar, projenin uygulanması ve tamamlanmasından sonraki süreçte hibe desteği ile tedarik edilen ekipmanların uygun şekilde kullanılması ve yönetilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda, proje kapsamında hibe desteği ile tedarik edilen bina, malzeme vb.nin sorumluluğunun proje sahibi kuruluşa ait olması, yalnızca proje sahibi kuruluş tarafından kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar üçüncü bir şahıs ya da kuruma devredilemez, satılamaz, kullandırılamaz. Aynı şekilde söz konusu ekipmanlar bina vb. proje amacı dışında kullanılamaz.

Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilebilir.

Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri, yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek ve sürdürebilecek kapasiteye sahip, kâr amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır.

*İlkokullar başvuru sahibi olamazlar. Ancak proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) sivil toplum kuruluşları veya belediyeler, ilkokullar adına başvuruda bulunabilirler. Bu durumda Belediye veya sivil toplum kuruluşu başvuru sahibi olarak, ilkokullar ise proje ortağı olarak projede yer alabilirler.

**Projenin gerçekleştirilmesi planlanan bölge ile başvuru yapan kurum aynı ilde olmalıdır.
***Başvuru sahiplerinin, proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçelerinin olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip olmayan kurum/kuruluşlar adına, proje tecrübesi ve kendilerine ait bütçesi olan kurumlar başvuruda bulunabilir.

Kimler Başvuramaz:
Devlet kurumları, genel müdürlükler, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının başvuruları ile bireysel başvurular kabul edilmemektedir. Ancak, proje ortağı olarak projeye destek verebilirler.

*Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar.

Projeden Faydalanacak Kesim:
Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel düzeyde tüm bölgeyi kapsayacak etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:
Her bir proje için sağlanabilecek maksimum hibe tutarı 10 milyon Japon Yeni (yaklaşık olarak 80.000 USD) ‘dir. Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dâhil olmak üzere tüm vergiler hibe tutarından karşılanamamaktadır. Tüm vergi tutarları başvuru sahibi kuruluş veya proje ortakları tarafından ödenmelidir. Bu nedenle proje bütçesi KDV ve diğer tüm vergiler hariç olacak şekilde en fazla 80.000 USD olarak hazırlanmalıdır. Hibe desteği, projenin tek bir parçasına yönelik ayrılarak kullanılamaz. (Örneğin, aynı proje içeriğinde bulunan gerekli ekipmanlar için hibe desteğine başvurulup, kullanılacak aracın(hasta nakil aracı, sağlık tarama aracı vs.) başvuran kurum tarafından satın alınması gibi durumlar kabul edilmemektedir.)

Başlıca Kabul Edilen Proje Konuları:
Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

 • Eğitim

・Mesleki eğitim merkezleri, mesleki beceri geliştirme programları
・Eğitim standartlarına uygun güvenli bir ortam oluşturulması kapsamında; ilkokul inşaatları, ilkokul onarım projeleri.

 • Temel Sağlık:  Genel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi, tıbbi donanım sağlanması.
 • Engelliler: Engelliler için özel okul, eğitim merkezi, ulaşım araçları sağlanması.
 • Kalkınmada Kadın: Kadınların mesleki becerilerinin gelişmesi ile gelir elde etmelerine destek olmak adına, mesleki eğitim merkezleri sağlanması.

Önemli Not: Kadınların yalnızca ürün üretmeleri ve ürettikleri ürünleri satmaları amacıyla başvurulan bina ya da ekipman sağlanması projeleri kabul edilmemektedir. Proje istihdama yönelik olmalı ve eğitim alan kadınların, eğitim sonrası nerelerde çalışabilecekleri somut veriler ile açıklanmalıdır.

 • Arama-Kurtarma Aracı ve Ekipmanları: Afet, kaza vb. acil durumlarda olaylara hızlı ve uygun bir biçimde müdahale edilebilmesi adına arama kurtarma araçları ve afet müdahale ekipmanları sağlanması.

Kabul Edilmeyen Proje Konuları:

 • Kültür, sanat, spor, turizm
 • Çevre-bahçe düzenlemeleri
 • Üniversite eğitimi projeleri
 • Dini merkezlerin yapımı onarımı ve dini aktiviteler
 • Araştırmalar
 • Yasal danışmanlık
 • Yerel düzeyde direkt etkisi olmayan konular
 • Pilot projeler (Büyük bir projenin, kısa vadedeki uygulama veya deneme kapsamına giren projeler)
 • Kar amacı taşıyan projeler
 • Anasınıfı, anaokulu projeleri
 • Gezici Kütüphane Araçları
 • Gezici Aşevleri
 • Gezici Oyun Araçları
 • Gezici Deprem Simülasyon Araçları
 • Hayvanlara Yönelik Projeler

Hibe Tutarı ile Desteklenebilen Bütçe Kalemleri:
Bina yapımı-onarımı, gerekli ekipman (sarf malzemeler ile küçük araç ve gereçler hariç) temini

Hibe Tutarı ile Desteklenemeyen Bütçe Kalemleri:
Proje belirtilen başvuru kriterlerine uygun olsa da, program kapsamında aşağıdaki kalemler proje bütçesinden karşılanmamaktadır. Proje kapsamında aşağıdaki konularda harcama yapılması gerekiyorsa, bu harcamalar başvuru sahibi kurum veya proje ortakları tarafından karşılanmalıdır.

 • Burslar
 • Seyahat ve konferans harcamaları
 • İşletme giderleri (kira, telefon, elektrik, su, ısınma vb.)
 • Projede görev alacak personelin maaş ve tazminatları
 • Ulaşım ve konaklama giderleri
 • Proje tanıtım giderleri (Broşür, reklam vb.)
 • Sarf malzemeler ve küçük araç-gereçler
 • Hibe desteği ile tedarik edilen ekipmanların bakım maliyetleri
 • Banka komisyon ücretleri (Ekipmanların temini sırasında yüklenici firmaya yapılan havale/EFT gibi işlemlerin komisyon ücretleri)
 • TSE ve lisanslama ücretleri, araç sigortası, trafik sigortası, noter ve plaka maliyetleri vb.
 • Aşı hizmetleri

Başvuru Sayısı:
Aynı kurumdan sadece 1 adet proje başvurusu gerçekleştirmelidir. Birden fazla sayıda başvuru geldiği takdirde, yalnızca ilk okunan proje dikkate alınacak, diğer projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 
Başvuru için gerekli belgelerin en geç 28 Şubat 2023 tarihi saat 17.30’a kadar Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başvurunuzun elçiliğimize ulaşıp ulaşmadığı konusunda tarafınıza bilgi verilmeyecektir. Kargo takip numarasından kargonuzun teslimat durumunu kontrol etmenizi ve bu konuyla ilgili elçiliğimizden bilgi talebinde bulunmamanızı rica ederiz.

Önemli Not: Son başvuru tarihi olan 28 Şubat 2023, saat 17.30’dan sonra Japonya Büyükelçiliği’ne ulaşan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Japonya Büyükelçiliği
Ekonomi Bölümü, Yerel Projelere Hibe Programı
Reşit Galip Caddesi, No:81 06692 Gaziosmanpaşa, Çankaya – Ankara
Tel:0.312.446 05 00 (Dâhili:274 ya da 268)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

 1. Başvuru Formu (Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız)
 2. Başvuru sahibi kuruluşa ait görsel materyaller (broşür vb.) (Lütfen CD/DVD vb. göndermeyiniz. Belgeleri kağıt üzerinde gönderiniz.)
 3. Proje yetkilisi adına başvuru sahibi kuruluş tarafından düzenlenmiş yetki belgesi (Örnek yetki belgesi için lütfen tıklayınız)  

(Proje yetkilisinin, başvuru sahibi kurumda çalışan biri olması gerekmektedir.)

 1. Projenin gerçekleştirileceği yerin (bina arsa vb.) detaylı fotoğrafları (Lütfen CD/DVD vb. göndermeyiniz. Belgeleri kâğıt üzerinde gönderiniz.)
 2. Projenin gerçekleştirileceği bina/arsanın tapu fotokopisi veya en az 10 yıl süreli tahsis belgesi (Başvuru yapılabilmesi için projenin uygulanacağı bina veya arsanın proje kapsamında kullanılabilmesi adına hiçbir sorun bulunmamalıdır. Tahsis/devir ya da satın alma gibi işlemlerin başvurudan önce mutlaka tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Kiralanmış binalarda vb. proje gerçekleştirilmesi kabul edilmemektedir.)

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 • Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Belgeler tek bir şeffaf/poşet dosya içerisinde gönderilmelidir.   
 • Başvuru formu web sitemizdeki mevcut format üzerinden bilgisayarda doldurulmalıdır.
 • Cevap bölümleri gerektiğinde uzatılabilir veya kısaltılabilir. Ancak, formdaki sorular üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
 • Başvuru formundaki soruların cevaplandırılmasında harf/karakter sayısı sınırlaması yoktur. Ancak başvuru formunun tamamı en fazla 10 sayfa (A4 sayfası)olmalıdır.
 • Başvuru formu A4 boyutundaki kâğıda basılı olarak gönderilmelidir.
 • Başvuru için gerekli belgeler tek kopya halinde gönderilmelidir.
 • Başvuru formu doldurulurken kullanılacak yazı karakterlerinde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, kullanılacak yazı karakterlerinin boyutu en az 10 en fazla 12 olmalıdır.
 • Başvuru formunda projenin amacı, konusu ve beklenen etkisi özet olarak açıklanmalıdır.
 • Proje yetkilisine ve başvuru sahibi kuruma ait e-mail adresleri ile telefon numaraları başvuru formuna mutlaka yazılmalıdır.
 • Başvuru formu ve diğer belgeler başvuru sahibi kurumun en üst düzey yetkilisi ve proje yetkilisi tarafından imzalanmalı ve belgelere başvuru sahibi kurumun kaşesi basılmalıdır.
 • Proje başvurusu için sadece yukarıda yazılı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen bu belgeler dışında başka belge göndermeyiniz.

Not: Ön değerlendirme aşamasını geçen projelerden detaylı değerlendirme aşamasında ayrıntılı bilgi ve belgeler talep edilecektir. Başvuru için gereken belgeleri eksik gönderen projeler değerlendirmeye alınmayabilecektir. Ayrıca, ön elemeyi geçmeleri halinde detaylı değerlendirme için gerekli belgeleri temin edemeyecek kurumların başvuruda bulunmaması önemle rica olunur. Detaylı değerlendirme için gerekli belgelerin listesini aşağıdaki “Detaylı Değerlendirme ve Onay” bölümünde bulabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME VE ONAY

1- Ön Değerlendirme 
Başvuru için gönderilen belgeler Büyükelçilik tarafından incelenerek projenin uygunluğu konusunda karar verilir. Uygun bulunan projeler sürecin ikinci aşaması olan “Detaylı Değerlendirme” aşamasına geçer. Proje programa tamamen uygun olsa dahi, programın söz konusu mali yıla ait önceliklerinden dolayı bu aşamayı geçemeyebilir.

Sonuç Bildirimi: Ön değerlendirmeyi geçerek detaylı değerlendirmeye hak kazanan projeler 2023 yılı Mayıs-Haziran aylarında web sitemizden duyurulacaktır. Detaylı değerlendirmeyi geçerek hibe desteği almaya hak kazanan proje sahibi kuruluşlara ise 2023 yılı Aralık ayı içerisinde bilgi verilmesi planlanmaktadır.

2- Detaylı Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme aşamasında uygun bulunan projeler detaylı değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanır. Bu aşamanın amacı, proje ve başvuru sahibi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmaktır. Bu çalışma sosyal, teknik, ekonomik, kurumsal, çevresel ve gerekli diğer değerlendirme unsurlarını kapsar. Bu aşama sonucunda hibe almaya hak kazanacak projelere karar verilir.

Büyükelçilik, detaylı değerlendirmeye hak kazanan projelerin başvuru sahibi kuruluşlarından proje hakkında detaylı bilgi ve belgeler isteyecektir. Talep edilecek belgeler aşağıdaki gibi olmakla beraber, gerekli görüldüğü takdirde farklı belgeler de talep edebilir.

 1. Başvuru sahibine ait resmi belgeler (Bağlı olduğu oda, birlik vb. resmi kurum/kuruluşlardan alınmış resmi kayıt belgesi)
 2. Başvuru sahibinin 2021 ve 2022 yılına ait gelir gider tablosu
 3. Proje yetkilisine ait özgeçmiş
 4. Başvuru sahibinin proje deneyimleri
 5. Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli izinler (İlgili resmi kurum/kuruluşlardan)
 6. Projenin tamamlanmış halini gösteren detaylı çizim
 7. Detaylı proje bütçesi (Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) ve diğer vergiler Büyükelçilik tarafından karşılanmamaktadır. Vergi tutarlarının başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından karşılanması gerekmektedir. Bu sebeple, proje bütçesi tüm vergiler hariç Türk Lirası (TL) olarak hazırlanmalıdır.)
 8. Bütçedeki her kalemin satın alım gerekçesini gösteren belge
 9. Teknik şartname (Proje kapsamında satın alınacak her bir malzemenin fotoğrafları ile birlikte adını ve ne işe yaradığını açıklayan belge)
 10. Satın alınacak tüm ekipmanlar veya malzemeler için fiyat teklifleri (3 farklı tedarikçiden KDV Hariç olacak şekilde alınmış olmalıdır.)
 11. Proje ortaklarının (varsa) katkı konuları ve katkı paylarını gösteren detaylı döküm
 12. Projeden faydalanacak hedef topluluk ile ilgili istatistiksel bilgiler
 13. Projenin hedeflenen etkilerini sayısal verilerle gösteren değerlendirme raporu (Mevcut durum ile projenin gerçekleşmesinden sonra beklenen durum arasında karşılaştırmalı olarak)
 14. Projenin uygulama aşamalarını tarihleri ile belirten eylem planı (Projenin hangi tarihte hangi aşamasının gerçekleşeceği belirtilmelidir.

Projenin uygulama aşamaları, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanacak şekilde hazırlanmalıdır.)

 1. Projenin sürdürülebilir olması adına gerekli olan Taahhütnameler (Projenin işletim, personel ve bakım giderlerinin nasıl karşılanacağını gösteren belgelerdir. Giderleri karşılama konusunda bir başka ortak, kuruluş veya resmi kurumdan destek alınacaksa söz konusu ortağın ödeme taahhüdünü gösteren belge sunulmalı ve projenin sürekliliğinin nasıl sağlanacağı detaylı olarak belirtilmelidir)

Önemli Not:
Büyükelçilik, ülkenin kalkınma gereksinimlerine göre öncelikli proje konularını ve bölgelerini belirleyebilir.

İletişim:
Web sitemizde program ile ilgili tüm bilgiler mevcuttur. Büyükelçilik ile irtibat kurmadan önce yukarıdaki tüm bilgilerin dikkatlice okunması önemle rica olunur.
Web sitemizde yazılı tüm bilgiler günceldir. Sitede yazılı bilgileri teyit etmek için lütfen aramayınız veya e-mail göndermeyiniz.
Başvuru ve program ile ilgili olarak randevu verilememektedir. Lütfen randevu talebinde bulunmayınız.
*Yerel Projelere Hibe Programı ile ilgili sorulara yalnızca aşağıda bulunan mail adresi ve telefon aracılığı ile yanıt verilmektedir.
E-mail: eco@an.mofa.go.jp
Tel: 0.312.446 05 00 / dâhili 274 ya da 268’i tuşlayınız. (Mesai saatleri: 9.00-13.00, 14.30-17.30)

Yerel Projelere Hibe Programı Kapsamında Son Yıllarda Türkiye’de Desteklenen Projeler
Projenin Başvuru Tarihi
(projenin uygulama yılı başvuru tarihinden 1 yıl sonrasıdır)
Proje Adı Proje Sahibi Kuruluş Projenin Uygulandığı İl Hibe Miktarı(USD)
2021 Payas’ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Atölyesi için Ekipman Sağlanması Projesi Hatay Vakfı Hatay 79.068 USD
2021 Çatak’ta Arama Kurtarma Aracı Sağlanması Projesi Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Van 83.654 USD
2021 Gercüş’te Atatürk İlkokulu’nun Yenilenmesi Projesi Gercüş Belediyesi Batman 89.524 USD
2021 Genç’te Arama Kurtarma Aracı Sağlanması Projesi Genç Belediyesi Bingöl 90.516 USD
2021 Çankırı’da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi Çankırı Belediyesi Çankırı 46.744 USD
2021 Alanya’da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Sağlanması Projesi Alanya Belediyesi Antalya 74.281 USD
2021 Karataş’ta Hasta Nakil Aracı Sağlanması Projesi Karataş Belediyesi Adana 60.378 USD
2021 Tarsus’ta Gezici Sağlık Tarama Aracı Sağlanması Projesi Tarsus Belediyesi Mersin 85.652 USD
2020 Karabük’te Gezici Sağlık Tarama Aracı Sağlanması Projesi Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Karabük 75.255 USD
2020 Bergama’da Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Aracı Sağlanması Projesi Bergama Belediyesi İzmir 81.700 USD
2020 Söğütlü’de Hasta Nakil Aracı Sağlanması Projesi Söğütlü Belediyesi Sakarya 54.565 USD
2020 Trabzon’da Engelli Bireyler için Ulaşım Aracı Temini Projesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon 58.270 USD
2020 Çiftlikköy’de Arama ve Kurtarma Aracı Sağlanması Projesi Çiftlikköy Belediyesi Yalova 89.700 USD
2020 Laçin’de Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Sağlanması Projesi Laçin Belediyesi Çorum 89.283 USD
2020 Çekerek’te Gezici Sağlık Tarama Aracı Sağlanması Projesi Çekerek Belediyesi Yozgat 88.700 USD
2020 Bor’da Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı Sağlanması Projesi Bor Belediyesi Niğde 89.900 USD
2020 Fatsa’da Kadınlar için Mesleki Eğitim Atölyesi Sağlanması Projesi Fatsa Belediyesi Ordu 68.545 USD
2020 Eyyübiye’de Mobil Jinekoloji ve Sağlık Tarama Aracı Sağlanması Projesi Eyyübiye Belediyesi Şanlıurfa 86.675 USD
2019 Hasta Nakil Aracı Sağlanması Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara 57.545 USD
2019 Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bartın 89.037 USD
2019 Engelli Bireyler için Taşıma Aracı Projesi Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya 88.250 USD
2019 Engelli ve Yaşlı Bireyler için Taşıma Aracı Projesi Nevşehir Belediyesi Nevşehir 44.400 USD
2019 Engelli Bireyler için Taşıma Aracı Projesi Osmaniye Belediyesi Osmaniye 56.173 USD
2019 Midyat Yemişli İlkokulu’nun Onarımı Projesi Midyat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mardin 68.518 USD
2019 Sarıcakaya Kadın Mesleki Eğitim Merkezi Projesi Sarıcakaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Eskişehir 88.973 USD
2019 Bolvadin Arama Kurtarma Aracı Projesi Bolvadin Belediyesi Afyonkarahisar 89.650 USD
2019 Seydişehir Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi Seydişehir Belediyesi Konya 74.810 USD

Japonya Büyükelçiliği
Reşit Galip Caddesi, No:81, GOP, 06692 Çankaya, Ankara – Türkiye
Tel: +90-(0)-312-446 05 00 – Faks: +90-(0)-312-437 18 12

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*